Verschiltussenwijnklimaatkast en wijnkast

Andrew • April 28, 2020 • No Comments

Veelmensenzullendenken, eenwijnklimaatkast en eenwijnkast is tochgewoonhetzelfde? Maar niks is minder waar. Er zit weldegelijkeenverschiltussenwijnbewaren in eenwijnklimaatkast en het bewaren van wijn in eenregulierewijnkast. Het belangrijksteverschil is het elektronischcontrolehouden over de temperatuurwaarin de wijnzichbegeeft. Dit is eenbelangrijkonderdeel om goed over natedenkenvoordat je eenwijnkast of wijnklimaatkastaanschaft.

Waaromeenklimaatkast?

Als je bijvoorbeeldbepaaldeplekken in huis hebt die koelzijn en donker, zoalseenwijnkelder, dan is het somsgeschikt om wijntebewaren. Maar tegenwoordighebben heel veelhuizengeenkeldersmeer. Daarom is het gebruik van eenwijnklimaatkastontzettendhandig. Je kandeze op elkeplekneerzetten in huis, waardoor je meermogelijkhedenkrijgt om wijnlangertebewaren in huis. De temperatuurwaarin de wijnwordtbewaardheeftnamelijk effect op de volgendeaspecten van wijn:

  • Bewaartermijn
  • Kwaliteit
  • Smaak

Om ervoortezorgendat je jouwwijnen op de juistetemperaturenkandrinken en kuntbewaren, is eenklimaatkastoptimaal.

Opties om wijntebewaren in huis

Zoalseerdergenoemdwonen we tegenwoordignietmeer in huizen die keldershebben. Veelnieuwbouw is gebouwd op de grond en zorgtsomsdusvooruitdagingenals het neerkomt op wijnoptimaalbewaren. Eenklimaatkastzorgtervoordat je wijngoedkuntbewaren. Daarnaast is het zo datdezekastenook in verschillendegroottes, vormen en met verschillendefunctieswordengeleverd. Dithoudt in datklimaatkastenverschillende zones kunnenhebbenwaarverschillendetemperaturenactiefkunnenzijn. Ditzorgtervoordat je bijvoorbeeldwitte en rode wijnen in dezelfdeklimaatkastkuntbewaren. Daarnaast is het zo dat je kastenhebt met ruimtevoor 12, 21 of zelfsmeerflessen. In restaurants die geenkelderhebben, makenvaakgebruik van ditsoortkasten om de wijnen op de juistetemperaturentehouden. Restaurants plaatsen de kastenzelfs in de eetruimtes en niet in de voorraadruimte, omdatdezeklimaatkastener over het algemeenookeen erg mooieuitstralinghebben. In huis zouditdusookeenmooietoevoegingzijnaan de keuken of in de eetkamer. Op dezemanierkunnengastenookziendat je verschillendewijnen in huis hebt en fungeert het alseensoortvitrinekast.

Eengoedewijnklimaatkastkopen

Als je eengoedeklimaatkastvoor je wijnen wilt aanschaffen, dan kunt u het bestekijkennaar de kasten van Smaak van de Wereld. Dezekastenzijnnamelijk van hogekwaliteit en erwordenookverschillendesoortenaangeboden. Het hangternatuurlijkvanafwelkeklimaatkastgeschikt is voorjouwsituatie. Sommigemensenwillengraageen inbouwklimaatkast en sommigenwillenjuisteenapartehoge variant, die mooi in de ruimtezoukunnenstaan. Dithangtallemaalaf van wat jijgraag wilt en waar je de kast wilt plaatsen. Denkdusgoedna over waar je de kast wilt neerzetten, voordat je ereentjeaanschaft. Verder is het belangrijk om tebepalenhoeveel zones je zouwillen. Drink je bijvoorbeeld rode, witte en rosé wijnen, dan is het wellichthandig om meerdere zones in je klimaatkasthebben, zodat de verschillendewijnentegelijkertijd op de juistetemperatuurgehoudenkunnenworden.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Categories Keukens

Dit vind je misschien ook leuk